Om oss

Den svenska narkotikapolitiken har i sin tydlighet och sina förebyggande insatser hållit nere bruket av narkotika och i jämförelse med många andra länder har Sverige fortfarande få konsumenter. Det är bara omkring tre procent av befolkningen som använt cannabis de senare 12 månaderna, vilket är en unikt låg siffra, även om den nu ökar något.

Trots det kan och ska vi inte vara nöjda så länge hundratals människor varje år dör av narkotika. Grunden i den svenska politiken är bra, men vi ser att det saknas tillräcklig vård och behandling för den som är beroende och stöd för den som är anhörig. Vi vet också att bra förebyggande insatser är nödvändiga för att inte fler ska hamna i samma situation. Att förebygga besparar lidande och de mest effektiva insatserna sker på policynivå.

"Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik.”

Enligt oss har en human, restriktiv narkotikapolitik som mål att hålla nere konsumtionen för att minska skadeverkningarna. Det är en politik med ett stort fokus på prevention och tidig upptäckt, där det förebyggande arbetet genomförs i samverkan mellan olika aktörer som skola, socialtjänst, polis, kommunala samordnare och frivilligorganisationer. Där det finns en väl fungerande och likvärdig vård och behandling som är uthållig och inte släpper taget om den som behöver stöd. Som i enlighet med FN:s barnkonvention utgår från barnets rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika och som inte glömmer dem som är närstående. Det är helt enkelt en politik där det är svårt att börja använda narkotika, men lätt att sluta.

Narkotikapolitiskt Center är ingen egen organisation, men fungerar som ett nätverk där följande organisationer ingår i styrgruppen och på olika sätt bidrar till verksamheten: Studieförbundet NBV; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN; Blå Bandet; Sveriges Blåbandsungdom, SBU; LP-verksamheten, IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF; Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN; Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS; Anhöriga Mot Droger, AMD; Svenska Frisksportförbundet; Frisksportens Ungdomsförbund; Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och Nordiska Godtemplarrådet, NGR. Verksamheten finansieras av ovanstående organisationers bidrag på olika sätt; genom pengar eller personal eller andra sökta bidrag hos såväl ideella som offentliga organisationer.

Läs gärna om vår verksamhet här

Den dagliga verksamheten drivs av Peter Moilanen som är chef för centret samt ytterligare personer som gör insatser på deltid:
Omvärldsbevakning och utbildning: Pierre Andersson, Staffan Hübinette och Emil Gillsberg
Kommunikation: Sara Heine