Rapportsläpp: Cannabis ur ett barnperspektiv

Idag släpper vi en rapport om hur barn påverkas av cannabis. I samband med det genomför vi även på tisdag den 25 juni ett seminarium i Almedalen, med efterföljande panelsamtal med både politiker och organisationer. Välkommen att följa detta live eller digitalt!

Barnkonventionen är den enda av konventionerna om mänskliga rättigheter som omnämner narkotika. Trots det saknar vi ett tydligt barnrättsperspektiv i narkotikadebatten.

I rapporten beskrivs hur barn påverkas av egen användning, men även av deras föräldrars förhållningssätt till cannabis – från graviditeten och genom barndomsåren.Här görs även en jämförelse med Kanada, som legaliserade cannabis 2018, och där var fjärde förälder idag använder cannabis för så kallat ”rekreationsbruk”. Detta trots vetskapen om att barn som växer upp med föräldrar som använder cannabis har högre risk att bli försummade, exponeras för rök och hamna i akut förgiftning. Något som visar på vikten av ett barnperspektiv i utformningen av narkotikapolitiken.

Läs rapporten här

Följ seminariet här

Debatt: Många skolor upplever att handlingsplaner kring ANDTS inte fungerar tillräckligt

Barn har rätt att skyddas från narkotikaanvändning och skolan är en viktig arena för både förebyggande insatser och tidig upptäckt. Trots det upplever många skolor att det finns brister i både resurser, kunskap och policyarbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Alla barn och unga möter inte ungdomsmottagningen, BUP eller socialtjänsten – men alla barn har en nästan daglig kontakt med skolan under en stor del av sin uppväxt. Skolan ger därmed möjlighet för tidig upptäckt av barn som mår dåligt eller far illa. Här kan elevens lärare eller skolsköterska vara den första kontakten som ser och kan bemöta ett barn i behov av stöd och hjälp. Det kan vara barn som har problem i hemmet, med vänner, psykisk ohälsa eller användning av alkohol, narkotika eller tobak. 

I en enkätundersökning med svenska grund- samt gymnasieskolor som målgrupp har vi ställt frågor kring skolornas drogförebyggande arbete. Svaren visar att de flesta skolor har en policy för ANDTS på plats, men att många saknar tillräckliga resurser och kunskap för att genomföra ett generellt förebyggande arbete.

Eleverna har rätt till en miljö som är främjar deras hälsa och som är fri från alkohol, narkotika och tobak. Det innebär bland annat att skolan ska förebygga och ingripa mot elevers narkotikaanvändning. Både för att ge stöd till den elev som man misstänker använder narkotika, men också för att se till att övriga elever får en trygg arbetsmiljö och studiero. 

Frågan är vilka åtgärder skolor gör eller kan göra som är hälsofrämjande och förebyggande? Vår enkät och våra samtal med lärare och elevhälsa visar att det ser väldigt olika ut – både mellan kommuner och mellan skolor inom samma kommun. Det finns skolor som har en bra lägesbild av situationen och en tät samverkan med polis, socialtjänst och civilsamhälle som kan ge stöd till både förebyggande insatser bland elever och föräldrar och åtgärder när situationer uppstår. Samtidigt upplever många skolor att de inte har en tillräcklig policy eller handlingsplan för hur skolan ska agera. Ibland saknas policy helt, i andra fall har inte alla kännedom om den eller så är den inte anpassad till verkligheten och efterlevs därmed inte fullt ut. 

Vi vet att skolgång är en av de främsta skyddsfaktorerna för barns och ungdomars hälsa – och en trygg och bra skolmiljö är avgörande. För att uppnå det behöver skolorna tillräckliga resurser, men även det stöd i kunskap och kompetens som många efterfrågar. Här menar vi att ansvaret för att ta fram en vägledning till skolorna bör ligga hos det av narkotikautredningen föreslagna kompetenscentret kring ANDTS. Självklart i nära samverkan med Skolverket, som en del av myndighetens uppdrag att vägleda skolor i kvalitetsutveckling. Ett sådant stöd, som fortfarande lämnar utrymme för skolorna att justera policy och handlingsplan utifrån behov och situation, ger en större trygghet för både rektor, skolpersonal, elever och föräldrar. 

Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center

Fatou Khan, verksamhetschef Sveriges Blåbandsungdom

NPC Podd special: Ny rapport om cannabislegalisering i Kanada

I dagens poddavsnitt pratar Peter Moilanen och Pierre Andersson med Staffan Hübinette, författare till en nysläppt rapport med namnet ”Från löften till verklighet – effekterna av Kanadas cannabislegalisering”.

Vad var det Kanada gjorde 2018 och vad har hänt sedan dess? Vilka effekter kan man se av legaliseringen, och är verkligen Kanada ett exempel på en ”mer ansvarsfull” legalisering av cannabis? Det är några av frågorna du får svar på i det här avsnittet.

Rapportsläpp: Från löften till verklighet

Idag skriver vi i SvD om de löften som utlovades i Kanada inför en legalisering av cannabis – och de effekter som blir allt tydligare.

Justin Trudeau argumenterade för legalisering av cannabis inför det kanadensiska valet 2015 med argumentet att det ”är det enda sättet att skydda barnen”. Tre år senare var legaliseringen ett faktum. Diskussionen har nu nått Europa, där flera länder tagit steg mot legalisering – ofta med Kanada som inspiration. Så hur har det gått?

Narkotikapolitiskt Center presenterar idag en ny rapport som visar att fler använder mer, vilket ökar risken för skador och beroende. Var fjärde förälder i Kanada använder cannabis för ”rekreationsbruk” och fler barn växer därmed upp med cannabis i hemmet. Den illegala marknaden finns till viss del kvar och en legal skapas, så den totala marknaden är betydligt större än innan. Gängrelaterade mord har inte minskat. Trudeaus argument att skydda barnen har inte infriats.

Läs rapporten här

Lyssna på vårt poddavsnitt om rapporten här

Se vårt webbinarium om rapporten här