Brev till TT Nyhetsbyrå

TT Nyhetsbyrån har nyligen publicerat två texter om svensk narkotikapolitik. Båda texterna innehåller intressanta och relevanta delar, men har också stora brister. Sammantaget är båda texter gravt tendensiösa och bryter mot de av medierna uppsatta publicitetsreglerna på flera punkter – främst när det gäller korrekthet och att ge alla parter tillfälle att framföra sina ståndpunkter.

Nedan följer en analys av TT-texterna ”Hård svensk knarklinje står fast – andra vacklar” och ”Så blev kriget mot knarket en svensk paradgren”, båda publicerade i slutet av februari 2023.

  • Den förstnämnda texten inleds med ett påstående om att ”Sveriges narkotikalagar hör till västvärldens mest repressiva.” En genomgång av det europeiska narkotikacentret EMCDDA där straff för narkotikabrott jämförs visar att Sverige ligger i mitten av skalan. Straffet för innehav av 1 kg cannabis är bland de lägsta i hela EU. Det som skiljer Sverige från flertalet andra länder är det så kallade konsumtionsförbudet, men påföljden är i praktiken böter, ungefär i nivå med andra länder.
  • Samma text slår fast att ”fler dör i överdoser i Sverige än i något annat land i EU”. Såväl EMCDDA som Socialstyrelsen avråder tydligt från den här typen av jämförelser – metodiken skiljer sig så mycket mellan länderna att det inte blir meningsfullt. Texten nämner inte heller att den svenska narkotikadödligheten har minskat med 35 procent sedan 2015.
  • Samtidigt slår texten fast att ”narkotikadödligheten i Portugal de senaste 20 åren minskat kraftigt.” Detta är direkt felaktigt. Det är korrekt att dödligheten minskade kraftigt de första åren efter avkriminaliseringen 2001. I samband med den ekonomiska krisen 2008–2009 vände dock kurvan uppåt igen och den senaste siffran visar en ökning av antalet överdosdödsfall med 38 procent jämfört med året innan avkriminaliseringen.
  • De som stöder en restriktiv narkotikapolitik – varav många är engagerade för att minska det lidande som narkotika skapar – utmålas i texterna som ”förbudsivrare”. Ett talande exempel är citatet ”I och med skärpningen av narkotikastrafflagen 1993 ansåg många förbudsivrare att Sverige uppnått den perfekta politiken, och att det nu bara var att invänta det narkotikafria samhällets ankomst”. Vi törs säga att ingen som fanns med i diskussionerna på 1990-talet känner igen sig i den bilden. Detta tillsammans med andra liknande påståenden gör texterna gravt tendentiösa.
  • På samma sätt målas en nidbild upp av det narkotikaförebyggande arbete som bedrivits: ”In på 90-talet pågår massiva avskräckningskampanjer på skolor, arbetsplatser, gator och torg. Cannabis påstås leda till att man tappar tänderna, blir kriminell eller hoppar ut genom fönster i rusdrivna psykoser. Budskapet hamras in av politiker, polisen, nykterhetsorganisationer – och medier.” Avarter kan självklart ha förekommit, men detta är på inget sätt en rättvisande bild av de informationsinsatser som genomfördes av myndigheter och civilsamhälle.
  • Ingenstans i de båda texterna lämnas utrymme till någon att förklara eller argumentera kring varför exempelvis konsumtionsförbudet bör finnas kvar. Här brister texterna återigen mot publicitetsreglerna.

Svensk narkotikapolitik måste utvecklas och förbättras – det är alla överens om. Narkotikapolitiskt Center välkomnar diskussion, debatt och en kritisk granskning av den förda politiken. Slentrianmässigt skrivna texter med svepande, tendentiösa påståenden och med dålig faktakoll leder dock inte diskussionen i en fruktbar riktning. Vi vill tro att TT Nyhetsbyrån har högre ambitioner än så här.

Källor:

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3573/Trafficking-penalties.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/narkotikans-skadeverkningar/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/drd_en

Nytt avsnitt av NPC Podd

I det här avsnittet tar vi avstamp från den rapport som NPC nyligen släppte om framväxten av en Europeisk cannabisindustri. Hur ser den ut? Hur agerar industrin för att normalisera cannabis och för att påverka politiken? Vad kan göras för att minska industrins inflytande? Med oss har vi rapportens författare, Staffan Hübinette.

Lyssna här

Kommentar: Att bidra till gängkriminaliteten

Med anledning av den senaste tidens fokus på frågan om det är rätt eller fel att vädja till  dem som använder narkotika att avstå köp, då det stödjer gängkriminella kommer här några kommentarer:

Att de flesta som köper och använder narkotika bidrar till den gängkriminalitet vi ser torde vara ställt utom allt rimligt tvivel. Frågan är bara vilka dessa användare är?

En klar majoritet av mängden narkotika som används är troligen av personer som har ett beroende, givet det vi vet från studier om cannabis i andra länder och alkoholfrågan. För dem behövs vård och behandling snarare än budskap om att inte stödja gäng. Men vilka är de övriga, som använder narkotika då och då?

En studie från CAN visar att narkotikaanvändandet är ganska jämnt fördelat mellan socioekonomiska grupper, med något fler användare i gruppen med lägst utbildning, sysselsättning och inkomst och färre hos dem med högre utbildning och inkomst. Å andra sidan rör studien enbart personer mellan 25-64 år. I gruppen 24 år och yngre, som använder mest, känner vi inte till den socioekonomiska fördelningen. Men spelar det roll i detta fall?

Knappast budskapsmässigt, om det framgår att personer med beroende ska få vård och behandling. Är bilden att det enbart är rika som använder då och då stämmer den dock inte. Tvärtom används narkotika av alla tänkbara målgrupper – om än med lite olika fördelning – och de flesta bidrar genom sin användning till gängkriminaliteten.

Att vädjanden om att avstå ett beteende kan påverka vittnar många om vad gäller exempelvis rörelsemönster vid Corona, att avstå flygresor för klimatet eller att inte konsumera alkohol i närheten av barn. Ett budskap eller åtgärd passar sällan alla, men ett antal personer kommer troligen att avstå om de förstår att de bidrar till den situation med gängkriminalitet vi nu befinner oss i.

Vi ska heller inte glömma att en dominerande majoritet av befolkningen redan idag avstår narkotika. Även där är ett många medvetna om vad de inte vill vara med och stödja, vilket är viktigt för att inte fler ska börja använda. Enligt en opinionsundersökning som IPSOS genomförde för NPCs räkning 2021 svarade exempelvis tre av fyra av unga vuxna, 20-29 år, att den som köper illegal cannabis och annan narkotika är med och finansierar gängkriminalitet.

Vädjan om att avstå är dock bara en åtgärd av många för att få minska gängkriminalitet eller konsumtion av narkotika. Från NPC menar vi att det finns en narkotikapolitisk väg mellan hårdare straff och legalisering av cannabis. Våra förslag handlar bland annat om stora satsningar på förebyggande arbete samt på vård och behandling – men även smartare påföljder vid ingripanden. Se vår rapport: 8 punkter för en bättre narkotikapolitik

Vårens webbinarier

Välkomna att delta på våra kostnadsfria webbinarier!

 

9 mars kl 14.30-15.30
10 000 nya förebyggare – vinst eller kostnad?
Akademikerförbundet har lyft kravet på 10 000 nya förebyggare och 10 miljarder kronor till förebyggande arbete – men är det en samhällsekonomisk kostnad eller en bra investering?
Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet beskriver varför de vill öka de förebyggande insatserna och Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala Universitet, berättar om olika verktyg som bekräftar samhällsvinsterna av en bättre folkhälsa.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202034

 

10 mars kl 11.00-12.00
Stigma kring personer med beroende i återhämtning – med fokus kvinnor
En av förutsättningarna för att lämna ett beroende är fungerande sociala relationer och engagemang i meningsfulla aktiviteter. Samtidigt vet vi att både människor i beroende och människor som har lämnat ett beroende är utsatta för stigma och utestängda från sociala sammanhang. Forskning pekar även på att stigmatiseringen är mer omfattande för kvinnor i beroende och återhämtning från beroende.
Webbinariet genomförs i samarbete mellan Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning, NPC och studieförbundet NBV

Medverkande:
Mulka Nisic , University of Derby, Regional Project Manager at NGO Celebrate Recovery
Linda Nilsson, ledamot i styrelsen för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Anmälan: https://simplesignup.se/event/201664

 

30 mars kl 14.30-15.30
Vad händer med lagförda ungdomar?
Johan Glad och Gunnel Hedman-Wallin berättar om Socialstyrelsens studie av vårdinsatser som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott. Vad kan vi lära av studien? Behöver lagstiftning eller praxis förändras för att lagföring i högre grad ska leda till tidig upptäckt?

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202685

 

20 april kl 14.30-15.30
En industri med sikte på kvinnor
Cannabisindustrin satsar stora pengar på marknadsföring för att kvinnor ska klara småbarnslivet, lyckas med karriären och hitta rätt skönhetsrutiner. Staffan Hübinette och Sara Heine från NPC tar oss med genom industrins strategier i länder med olika lagstiftning.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202690

Webbinarium: 10 000 nya förebyggare – vinst eller kostnad?

Webbinarium den 9 mars kl 14.30-15.30

Akademikerförbundet har lyft kravet på 10 000 nya förebyggare och 10 miljarder kronor till förebyggande arbete – men är det en samhällsekonomisk kostnad eller en bra investering?
Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet beskriver varför de vill öka de förebyggande insatserna och Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala Universitet, berättar om olika verktyg som bekräftar samhällsvinsterna av en bättre folkhälsa.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/202034

Debatt: Normalisera inte cannabis

I en replik i tidningen Altinget skriver vi att det finns stora behov av att utveckla och förändra den svenska narkotikapolitiken, men att legalisering av cannabis inte är lösningen.

en debattartikel den 11 januari menar Ted Goldberg att Sverige bör legalisera produktion och försäljning av narkotika. Vi har hört argumenten förut – Goldberg har argumenterat för den här inriktningen i decennier. Det finns områden där svensk narkotikapolitik måste utvecklas och bli bättre, men allt tyder på att en legalisering skulle göra problemen större, inte mindre.

Istället lyfter vi förslag som smartare påföljder vid ringa narkotikabrott och en ökad satsning på förebyggande arbete och tidig upptäckt – vilket vi ser bidrar till en bättre narkotikapolitik.

Nytt avsnitt av NPC Podd

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, diskuterar aktuell narkotikapolitik med Pierre Andersson. I det här avsnittet tar vi bland annat upp socialminister Jakob Forssmeds framträdande i Agenda, Magnus Lintons artikelserie på Aftonblandets kultursidor och Tysklands lobbyinsatser gentemot EU-kommissionen för att få grönt ljus att bryta mot EU-rättsliga dokument och legalisera cannabis.

Lyssna här

Det hände 2022

Det har varit ett spännande år att djupdyka, debattera och folkbilda kring narkotikafrågan. Från NPC har vi bland annat publicerat en rapport kring behovet av tidig upptäckt och lokal samverkan för att täta glappen och nå bättre resultat. Vi har även lanserat 8 punkter med åtgärder som vi ser behöver stärkas eller förändras inom svensk narkotikapolitik. Under året har vi också haft många spännande samtal kopplade till våra webbinarier, våra folkhögskolekurser och andra utbildningstillfällen under året. Samtal som ger oss fördjupad kunskap – och får fler att våga och vilja vara med och diskutera narkotikafrågor.

Läs mer om vad som hänt under 2022 i vår Verksamhetsberättelse

Rapportsläpp: Cannabisindustrins strategier och metoder

Idag släpper vi vår rapport: Cannabisindustrins strategier och metoder som visar vilka krafter som sätts i rörelse vid skapandet av en legal marknad.

På några år har cannabisindustrin i Nordamerika utvecklats till en kraft som påverkar såväl opinion som politik. Nu riktas intresset mot Europa. I och med Tysklands och Tjeckiens legaliseringsplaner ser industrin en dominoeffekt framför sig och bedömer att marknaden kan tiodubblas på några få år.

I en unik rapport kartlägger rapportförfattaren Staffan Hübinette en framväxande europeisk cannabisindustri och visar vilka metoder industrin använder för att påverka opinion och regelverk i en riktning som kan ge cannabisföretagen maximal avkastning. Genom att också lyfta exempel från andra beroendeindustrier får vi en bild av vad en kommersialisering av cannabis innebär i praktiken.

Läs rapporten

Läs vår debattartikel i SvD

Debatt: Skapa inte en ny mäktig cannabisindustri

Idag skriver vi i SvD om cannabisindustrins påverkan på opinion och politik utifrån rapporten Cannabisindustrins strategier och metoder, som Staffan Hübinette tagit fram på uppdrag av NPC.
Rapporten visar vilka krafter som sätts i rörelse vid skapandet av en legal marknad, och pekar på vanliga strategier för att vilseleda människor och påverka politiska beslut och forskning. I debattartikeln lyfter vi behovet av att ta politiska beslut utifrån folkhälsa och inte ekonomiska intressen och låta andra röster än cannabisindustrin få sätta den framtida agendan.
Läs artikeln här