Missa inte vårt senaste poddavsnitt!

Dags för månadens poddavsnitt där vi bland annat pratar om en ny studie från Karolinska Institutet som tyder på att unga vuxna använder mer cannabis än vi tidigare trott – men att det som vanligt finns en massa nyanser som inte kommer fram i Twitterdebatten.
Vi avhandlar också riksdagens beslut om hårdare straff för vissa narkotikabrott, en ny utredning av narkotikapolitiken i Norge och det faktum att allt fler röster höjs mot cannabislegalisering – både i Sverige och i USA.
Lyssna här

Öppet brev om Tysklands legalisering

Utifrån Tysklands planer på legalisering av cannabis har 22 organisationer från tio europeiska länder undertecknat ett öppet brev som sänts till  inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Organisationerna påpekar att den tyska regeringen strävar efter att öppna en laglig och kommersiell marknad för cannabis, och förvandla cannabis till en vara som säljs på den inre marknaden. Detta samtidigt som rapporter, nu senast från FN, från de länder och delstater som genomfört legalisering visar att utvecklingen där går åt fel håll – med högre konsumtion, fler skador, trafikolyckor och dödsfall.

Utifrån det uppmanar därför organisationerna bakom brevet att den Europeiska kommissionen ska stödja det multilaterala förhållningssättet till cannabis och motsätta sig de tyska planerna.

Läs hela brevet här

NPC kommenterar: Tysklands förslag om legalisering

Tyskland har nu presenterat sitt förslag om legalisering av cannabis. Förslaget är en begränsad version av de planer på att legalisera cannabis fullt ut, som tidigare aviserats. Efter samtal med EU-kommissionen läggs nu förslag fram om att göra det lagligt att inneha 25 gram cannabis, att odla tre cannabisplantor för privat bruk samt att tillåta försäljning i butik på vissa orter under en försöksperiod på fem år.

NPC har kommenterat Tysklands förslag i tidningarna Accent och Drugnews.

NPC gästar SANDT!-podden

I veckan deltog Sara Heine från NPC i SANDT-podden för att prata om förebyggande insatser, cannabisprodukter och varifrån hon fått sitt engagemang för frågorna. Lyssna här!

Nytt avsnitt av NPC Podd

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, diskuterar aktuell narkotikapolitik med Pierre Andersson. I det här avsnittet pratar vi bland annat om vad som går emot legaliseringsaktivisterna just nu och om varför det inte alls ser ut att bli någon fullskalig cannabislegalisering i Tyskland. Nyhetsbyrån TT får sig en känga, och så delar vi med oss av frustrationen kring att det tar så lång tid att göra naloxon mer tillgängligt – trots att alla tycker att det är en bra idé.

Lyssna här

 

Brev till TT Nyhetsbyrå

TT Nyhetsbyrån har nyligen publicerat två texter om svensk narkotikapolitik. Båda texterna innehåller intressanta och relevanta delar, men har också stora brister. Sammantaget är båda texter gravt tendensiösa och bryter mot de av medierna uppsatta publicitetsreglerna på flera punkter – främst när det gäller korrekthet och att ge alla parter tillfälle att framföra sina ståndpunkter.

Nedan följer en analys av TT-texterna ”Hård svensk knarklinje står fast – andra vacklar” och ”Så blev kriget mot knarket en svensk paradgren”, båda publicerade i slutet av februari 2023.

  • Den förstnämnda texten inleds med ett påstående om att ”Sveriges narkotikalagar hör till västvärldens mest repressiva.” En genomgång av det europeiska narkotikacentret EMCDDA där straff för narkotikabrott jämförs visar att Sverige ligger i mitten av skalan. Straffet för innehav av 1 kg cannabis är bland de lägsta i hela EU. Det som skiljer Sverige från flertalet andra länder är det så kallade konsumtionsförbudet, men påföljden är i praktiken böter, ungefär i nivå med andra länder.
  • Samma text slår fast att ”fler dör i överdoser i Sverige än i något annat land i EU”. Såväl EMCDDA som Socialstyrelsen avråder tydligt från den här typen av jämförelser – metodiken skiljer sig så mycket mellan länderna att det inte blir meningsfullt. Texten nämner inte heller att den svenska narkotikadödligheten har minskat med 35 procent sedan 2015.
  • Samtidigt slår texten fast att ”narkotikadödligheten i Portugal de senaste 20 åren minskat kraftigt.” Detta är direkt felaktigt. Det är korrekt att dödligheten minskade kraftigt de första åren efter avkriminaliseringen 2001. I samband med den ekonomiska krisen 2008–2009 vände dock kurvan uppåt igen och den senaste siffran visar en ökning av antalet överdosdödsfall med 38 procent jämfört med året innan avkriminaliseringen.
  • De som stöder en restriktiv narkotikapolitik – varav många är engagerade för att minska det lidande som narkotika skapar – utmålas i texterna som ”förbudsivrare”. Ett talande exempel är citatet ”I och med skärpningen av narkotikastrafflagen 1993 ansåg många förbudsivrare att Sverige uppnått den perfekta politiken, och att det nu bara var att invänta det narkotikafria samhällets ankomst”. Vi törs säga att ingen som fanns med i diskussionerna på 1990-talet känner igen sig i den bilden. Detta tillsammans med andra liknande påståenden gör texterna gravt tendentiösa.
  • På samma sätt målas en nidbild upp av det narkotikaförebyggande arbete som bedrivits: ”In på 90-talet pågår massiva avskräckningskampanjer på skolor, arbetsplatser, gator och torg. Cannabis påstås leda till att man tappar tänderna, blir kriminell eller hoppar ut genom fönster i rusdrivna psykoser. Budskapet hamras in av politiker, polisen, nykterhetsorganisationer – och medier.” Avarter kan självklart ha förekommit, men detta är på inget sätt en rättvisande bild av de informationsinsatser som genomfördes av myndigheter och civilsamhälle.
  • Ingenstans i de båda texterna lämnas utrymme till någon att förklara eller argumentera kring varför exempelvis konsumtionsförbudet bör finnas kvar. Här brister texterna återigen mot publicitetsreglerna.

Svensk narkotikapolitik måste utvecklas och förbättras – det är alla överens om. Narkotikapolitiskt Center välkomnar diskussion, debatt och en kritisk granskning av den förda politiken. Slentrianmässigt skrivna texter med svepande, tendentiösa påståenden och med dålig faktakoll leder dock inte diskussionen i en fruktbar riktning. Vi vill tro att TT Nyhetsbyrån har högre ambitioner än så här.

Källor:

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3573/Trafficking-penalties.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/narkotikans-skadeverkningar/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/drd_en

Nytt avsnitt av NPC Podd

I det här avsnittet tar vi avstamp från den rapport som NPC nyligen släppte om framväxten av en Europeisk cannabisindustri. Hur ser den ut? Hur agerar industrin för att normalisera cannabis och för att påverka politiken? Vad kan göras för att minska industrins inflytande? Med oss har vi rapportens författare, Staffan Hübinette.

Lyssna här