Läs mer

Narkotikapolitiskt Center startades våren 2019 av ett flertal etablerade organisationer som länge arbetat inom alkohol, narkotika och beroendefrågor. Centrets uppdrag är att bidra till en djupare analys av aktuella narkotikafrågor, en bättre underbyggd narkotikapolitisk debatt och en bred folkbildning.

Under denna sida kommer vi framöver att lyfta aktuella narkotikapolitiska frågor som vi ser ett behov av att analysera djupare. De kommer att läggas upp som rapporter på vår sida och användas som underlag för lärande, samtal och diskussion.

Rapport: Sveriges höga narkotikadödligheten. Vad beror den på och vad kan göras?

Ska vi få ner den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige måste vi först veta varför vi befinner oss där vi är. Denna rapport från Narkotikapolitiskt Center sammanfattar det aktuella läget och diskuterar möjliga vägar framåt, men visar även på svårigheterna i att hitta orsaker och mäta dödlighet så att den kan jämföras över tid och mellan länder.

Rapportförfattaren Pelle Olsson konstaterar att svaret på varför dödligheten ökat knappast finns i konsumtionsförbudet. Det har gällt i 30 år, medan en stor ökning av antalet dödsfall började år 2006. Ökningen tycks istället ha att göra med förskrivningen av metadon och buprenorfin samt smärtstillande läkemedel. För att få ner dödstalen krävs därför en rad olika åtgärder som en strikt reglering av illegal narkotika och narkotiska läkemedel, förebyggande insatser och ett utbud av hjälpinsatser för människor med missbruksproblem.

Rapportförfattare är journalisten och författaren Pelle Olsson på uppdrag av Narkotikapolitiskt Center. Pelle har länge bevakat narkotikapolitiska frågor, både som redaktör för tidningen Narkotikafrågan och i ett flertal böcker.

Ladda ner rapporten här